بهسازي و احداث محور اراك - فرمهين

بهسازي و احداث محور اراك - فرمهين

بهسازي و احداث محور اراك - فرمهين

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
مهندسين مشاور ره پی طرح

نام پروژه : بهسازي و احداث محور اراك - فرمهين ( آهنگران - ايبك آباد)
کارفرما :   اداره کل راه و  شهرسازي استان مركزي

دیدگاه خود را بیان کنید