مقايسه مقاومت بين بتن هاي حاوي الياف براي توليد ورق هاي بتني با مقاومت بالا

مقايسه مقاومت بين بتن هاي حاوي الياف براي توليد ورق هاي بتني با مقاومت بالا

مقايسه مقاومت بين بتن هاي حاوي الياف براي توليد ورق هاي بتني با مقاومت بالا

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

درحال حاضر اهمیت مقاوم سازي لرزه اي ساختمانها در مناطق لرزه خیز بر کسی پوشیده نیست . با توجه به اينکه ساختمانهاي بتن آرمه
موجود عموماً بر اساس آيین نامه هاي قديمی بدون در نظر گرفتن اثر نیروهاي زلزله طراحی و ساخته شده اند و آيین نامه هاي جديد لرزه اي
را برآورده نمی کنند لذا اين ساختمانها بايد مورد مقاوم سازي قرار گیرند . تحقیق در خصوص ، يا ضوابط استفاده از ماده HPFRCC به
عنوان يکی از مناسبترين روشهاي مقاوم سازي موضعی اعضاي ساختمانهاي بتن آرمه از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد . براي تعمیر
ساختمانهاي بتن آرمه آسیب ديده در اثر زلزله و يا براي اجراي مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه موجود از روشهاي مختلفی می
توان استفاده نمود . در رابطه با ترمیم و يا تقويت اعضاي بتن آرمه در حال حاضر دو روش استفاده از ورقهاي فولادي و استفاده از ورقهاي
FRP مطرح می باشند . هرکدام از اين دو روش داراي نکات ضعف و قوت خاص خود می باشند . از نکات ضعف هر دو روش می توان به
ناهمگون بودن اين مواد با بتن آرمه و ناهماهنگی در خصوصیات و رفتار آنها اشاره نمود ، تحقیقات اولیه نشان داده است که ماده جديد
HPFRCC که اساساً يک بتن مقاومت بالا با الیاف فولادي ، شیشه اي ، آرامیدوکربنی است که هماهنگی رفتاري مناسبتري با بتن داشته ، و
از نظر مقاومت خمشی و برشی در حد دو ماده ديگر )استفاده از ورق هاي فولادي ويا FRP ( می توانند مقاومت بتن آرمه را افزايش دهند . در
اين مقاله سعی بر مقايسه کامل بین بتن هاي حاوي الیاف هاي فوق از نظر مقاوت فشاري و کششی براي تولید ورق هاي بتنی با مقاومت بالا
شده که در نتیجه نمونه هاي حاوي الیاف فولادي نتايج مقاومت کششی و فشاري بهتري نسبت به بقیه نمونه ها براي تولید اين ورق ها داشته
است .
 

دیدگاه خود را بیان کنید