در دست اقدام

مطالعاتی

679

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

در دست اقدام

احداث آزاد راه کنارگذر شمالی اراک

  • شرکت ساخت، بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی اراک
  • اراک، مرکزی
  • مدت 1 سال آبان 98 الی آبان 99 (تمدید 1400)