نظارتی

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

شرح خدمات نظارت کارگاهی

خدمات برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار

 • بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی برنامه تأمین نیروی انسانی و ماشین آلات
 • بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی ، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه راه حل های مقدماتی برای جبران آن ها و ارسال گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه

خدمات مهندسی

 • تنظیم فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها ، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف ، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کار
 • استفاده و نگهداری مدارک فنی مانند استانداردهایی که برای کنترل کیفیت کارها در کارگاه لازم می باشد .
 • نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می گردد .

خدمات هماهنگی ، اجرایی ، تحویل موقت

 • همکاری در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی تجهیز کارگاه به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوط ، به دستگاه نظارت عالیه
 • حضور و فعالیت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و به صورت منظم ، رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع اجرای کار
 • بررسی کارگاهی موانع اجرای کار و ارائه گزارش راه حل های پیشنهادی به دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه ، معاونان کارگاه ، مسئولان فنی و اجرایی و کنترل پروژه ، مسئولان ماشین آلات ، تجهیزات ، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش به نظارت عالیه .
 • پایش عملکرد شاغلین کارهای حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاری و ارائه گزارش
 • نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش های مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه

۱۰- نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه

۱۱- نظارت کارگاهی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات اجرای کار پیمانکاران و حصول اطمینان از تناسب آن با بار کاری و برنامه تأمین آنها و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه

۱۲- نظارت کارگاهی بر فعالیت های تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلاتاجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتی به دستگاه نظارت عالیه

۱۳- نظارت کارگاهی و کنترل ورود و خروج مواد ، مصالح ، تجهیزات  و ماشین آلات پیمانکاران و همکاری با دستگاه نظارت عالیه در تنظیم صورتجلسات مربوطه

۱۴- رسیدگی کارگاهی به درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت ، بازدید کارگاهی و کنترل کارهای اجراشده و ارائه گزارش مقدماتی در مورد امکان بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری ، همراه با فهرست توافقی که مانع بهره برداری است به دستگاه نظارت عالیه

۱۵- حضور در هیأت تحویل موقت

۱۶- نظارت کارگاهی بر عملیات رفع نقص ، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و همکاری در تهیه صورتجلسه رفع نقص

۱۷- نظارت کارگاهی پیگیری جمع آوری تأسیسات و ساختمان های موقت و خارج نمودن مصالح و تجهیزات اضافی و پاکسازی کارگاه

۱۸ – بررسی اولیه نقشه های چون ساخت و تحویل آن ها به نظارت عالیه

 • تشکیل و حضور در جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه ، شیوه های ارتباط گردش کار و مکاتبات

 

 خدمات کنترل کیفیت

خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت موتد ، مصالح ، تجهیزات و اجرای کار می باشد :

 • نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن ها قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعدی و تهیه گزارش ها و ارسال آن به دستگاه نظارت عالیه

۲- کنترل کارگاهی نقشه ها، محورها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تایید انطباق آن ها با نقشه ها قبل از شروع عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار

۳- نظارت کارگاهی بر نگهداری نقاط نشانه و مبداء به وسیله پیمانکار

۴-  اندازه گیری تغییر شکل ها و جابجایی ها و کنترل رواداری های مجاز

۵- نظارت کارگاهی بر نحوه بگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابجایی آن ها

۶- دستور انجام نظارت کارگاهی بر نموه گیری های لازم آزمایش های مصالح تجهیزات و کارهای انجام شده که نوع آزمایش و محل آن ها طبق برنامه یا به صورت موردی توسط دستگاه نظارت عالیه تعیین گردیده است .

۷- نظارت بر فرآیند انجام آزمایش ها ، کنترل نتایج آنها و گزارش به نظارت عالیه

۸- نظارت کارگاهی برمصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیف آنها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات

۹- نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آنها مطابق دستور کارهای ابلاغی دستگاه نظارت عالیه

۱۰- تایید کارگاهی مشخصات مصالح و تجهیزات قبل از اجراء به کارگاه و اجرا از نظر انظباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی

۱۱- نظارت کارگاهی بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش پیمانکار نسبت به اقلام صدمه دیده و کسری

۱۲- نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده

۱۳- اظهار نظر در مورد نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عالیه

۱۴- نظارت بر تهیه نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می شود و تایید آن

 

خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها

۱- اظهار نظر در مورد پرداخت اقساط پیش پرداخت ها به دستگاه نظارت عالیه

۲- اندازه گیری کارهای انجام شده و مصالح پای کار، کنترل و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت ها و پرداخت های پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل طرح و ارسال گزارش برای دستگاه نظارت عالیه

۳- بررسی کارگاهی تغییر مقادیر کارها و اظهار نظر در مورد مبالغ اضافی یا نقایص پیمان ها

۴- رسیدگی کارگاهی به تاخیرات پیمانکاران و اعلام نظر مقدماتی در مورد مجاز و نیز غیر مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عالیه

۵- اظهار نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و سایر عوامل و همکاری با نظارت عالیه در حل و فصل اختلاف ها

۶- تنظیم صورتجلسه و گزارش انجام تمامی تعهدات و خدمات پیمانکاران

 

خدمات مربوط به دوره و دستور العمل های بهره بردذاری و تحویل قطعی

 • نظارت کارگاهی بر عملکرد طرح و دستور العملهای بهره برداری
 • نظارت کارگاهی بر انجام آزمایشها
 • اندازه گیری تغییر شکل ها و کنترل رواداری های مجاز
 • نظارت کارگاهی بر انجام وظایف پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح در دوره تضمین
 • نظارت بر رفع نواقص و معایب در دوره تضمین ، تهیه فهرست آنها و پیگیری بر رفع آن ها به وسیله عوامل مربوط
 • اظهار نظر مربوط به رفع معایب و آمادگی کار برای تحویل قعی در پایان دوره تضمین
 • شرکت درهیات تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی با همکاری دستگاه نظارت عالیه
دیدگاه خود را بیان کنید